• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
  • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Historie >> Obce >> Český Jiřetín

Český Jiřetín

O Českém Jiřetíně se po léta traduje, že jej v roce 1592 založil Jiří z Lobkovic. Badatel Roland Neuber ale už řadu let upozorňuje na to, že rok 1592 je jako rok založení obce již historicky neudržitelný.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Český Jiřetín - Rekonstruovaný most u soutoku Flájského potoka s Rauschenbachem - grafika

Rekonstruovaný most u soutoku Flájského potoka s Rauschenbachem, nazývaný historicky jako „Haasenbrücke“, představuje jeden z klíčových momentů pro historii Českého Jiřetína.

Most u soutoku Flájského potoka s Rauschenbachem, který Němci nazývají „Haasenbrücke“ neznamená pro většinu současných obyvatel Českého Jiřetína nic víc, než prosté překlenutí vodního toku směrem do Německa, kudy nesměli ani Češi, ani Němci po několik desítek let, až do nedávné doby, hranice volně přecházet. Badatelé zkoumající historii naší obce (mezi ně patří Mgr. Zdeněk Bárta z Litvínova, Roland Neuber z Freibergu, Willi Panzner z Fuldy nebo Günter Kallinovsky z Vídně) shodně upozorňují na událost vzniku „Haasenbrücke“ jako na jeden z klíčových momentů pro historii Českého Jiřetína. V roce 1586 koupil drážďanský radní Hans Haase od Lobkoviců dřevo pro své hutě v Clausnitz a hamr v Dorchemnitz. Doprava dřeva po tehdy běžné cestě přes Mníšek, Neuhausen a Saydu spojená s platbou cla pánům hradu Purschenstein (Neuhausen) by se mu příliš prodražila.

Proto nechal vytvořit provizorní přemostění Flájského potoka v místě dnešního mostu mezi Českým a Německým Jiřetínem a tudy vyvážel nakoupené dřevo z Čech do Německa. Odtud právě pochází název “Haasenbrücke”. Schönbergové, páni na neuhausenském hradě Purschenstein, kteří tak přicházeli o clo, měli nechat v únoru 1599 přemostění odstranit a cestu zatarasit dřevěnými kůly. Spory o cestu byly vyřešeny až zásahem saského kurfiřta.

Vznik mostu je dokumentován na mapě kurfiřtského zeměměřiče a kartografa Matthiase Oedera už v roce 1591. Kromě mostu přes Flájský potok (Flöhu) je ale na stejné mapě zachycen na české straně mlýn a několik domů (zatímco na německé straně žádné osídlení v té době ještě neexistuje).

Mapu z roku 1591 kurfiřtského zeměměřiče a kartografa Matthiase Oedera považují Sasové právem za součást evropského kulturního dědictví. Mapa zachycuje první vyměření hranic Saska.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Český Jiřetín - grafika - 2

V mapě Matthiase Oedera z roku 1591 je zaznamenána jak existence mostu přes Flájský potok (Haasenbrücke), tak i pila (Brettmühle) a několik domů v Českém Jiřetíně. Tato mapa dokazuje, že naší obci je tedy již více než 420 let. Může ukazovat i na to, že obec nebyla založena Jiřím Popelem z Lobkovic, jak se dosud traduje. Podle této unikátní mapy zaznamenávající také tehdejší majetkové poměry byl pánem „Geyersbergu“ (tj. tehdy odtěžovaného vrchu s dnešním televizním vysílačem, který dnes nese název Jestřábí vrch) Adam Havel z Lobkovic (*9. 10. 1557, †16. 5. 1605). Původ jména naší obce tak zůstává stále neobjasněn, nicméně existují dvě stopy: V roce 1590 zemřel starší bratr Adama Havla, Jiří z Lobkovic, tehdejší prezident apelačního soudu (†11. 9. 1590, pohřben v katedrále sv. Víta v Praze).

Český Jiřetín - Georgendorf - Jiří Popel Lobkowicz (1556-1590) z Bíliny, prezident apelačního soudu, vyobrazený na náhrobku v katedrále sv. Víta v Praze.

Jiří Popel Lobkowicz (1556-1590) z Bíliny, prezident apelačního soudu, vyobrazený na náhrobku v katedrále sv. Víta v Praze.

O rok dříve přišel Adam Havel o svého prvorozeného syna Jiřího (*1. 6. 1589, †27. 6. 1589). Je tedy možné, že obec Český Jiřetín (něm. Georgendorf) dostala jméno na památku buďto významného Adamova staršího bratra (Jiřího, něm. Georg) či jeho prvorozeného syna (rovněž jménem Jiří). Další možností je, že obec Český Jiřetín byla skutečně založena Jiřím z Lobkovic, což by ale tento šlechtic musel stihnout ještě před rokem 1590, kdy zemřel.

Podle Rolanda Neubera byla v Českém Jiřetíně v té době osídlena i část obce označovaná historicky jako „Schlinge“ (cesta od křižovatky u požární zbrojnice směrem na Horní ves). Roland Neuber dále upozorňuje na to, že čísla popisná začínají v obci od Horní vsi, takže předpokládá, že osídlení Českého Jiřetína začalo právě tam, a to v souvislosti s těžbou dřeva v oblasti Pastvin (Grünwald) a Mackova (Motzdorf). Badatel Roland Neuber je přesvědčen o tom, že datum vzniku obce Český Jiřetín 1592 je historicky již neudržitelné a domnívá se, že dnešní Český Jiřetín byl osídlen už kolem roku 1580.

Jak Roland Neuber, tak Willi Panzner ve svých zkoumáních historie Českého Jiřetína dále upozorňují také na to, že z roku 1618 a 1619 existuje zmínka o „staré” štole nazvané svatý Jiří v Českém Jiřetíně, na úpatí Geiersbergu, nedaleko od Flájského potoka.

To by mohlo znamenat, že středověká hornická činnost v Krušných horách se případně mohla dotknout i naší obce. Kořeny prvního zdejšího osídlení by tak mohly sahat ještě dále, a to až do doby středověkého oseckého panství.

Český Jiřetín na mapě z počátku 17. století. Naše obec označovaná tehdy Sasy jako „Georgental“, zobrazená na mapě uprostřed pařezů svědčí o rušné těžbě dřeva v této oblasti.

Český Jiřetín - Georgendorf - Obce - Český Jiřetín - grafika - 2

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem