• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Český Jiřetín - Georgendorf - památník oběteme I. světové války na Šumné - grafika

LITVÍNOV-ŠUMNÁ (naproti restauraci Skalní sklep). V sobotu 5. srpna 2017 od 17:15 hod. bude odhalena obnovená pamětní deska na památníku obětem I. světové války na Šumné.

Více informací a pozvánku naleznete zde .

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

 

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v květnu 2017.

Seznam distribučních míst najdete na stránce:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Spolek

Spolek - děti - grafika

 

Kdo jsme

Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří, založený 9. června 2011 původně jako domovský spolek k podpoře rozvoje obce Český Jiřetín, je otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství občanů, kterým není lhostejný život v jejich domovině.

Neboť aktivity Českojiřetínského spolku a jeho členská základna výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje, přenesl spolek tuto skutečnost i do svého názvu a od 1. 1. 2016 upouští od svého přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín”.

Členové hlásící se ke spolku, vědomi si potřeb tohoto regionu, jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za jeho budoucnost, zejména přispívat svým občanským postojem, prací a znalostmi k všeobecnému rozvoji Krušnohoří jako své domoviny.

O co usilujeme

Účelem spolku je podpora iniciativy občanů ve prospěch českého Krušnohoří, pěstování dobrých sousedských vztahů v rámci česko-německé přeshraniční spolupráce a rovněž v rámci širší mezinárodní spolupráce v duchu společensko-historických vazeb napříč Evropou.

Za tímto účelem prosazuje spolek zejména následující cíle:

 • a) všeobecný rozvoj měst a obcí v Krušnohoří jako míst pro bydlení i rekreaci;

 • b) zdravé a trvale udržitelné prostředí k životu a všeobecná bezpečnost;

 • c) péče o kulturní, technické i přírodní památky;

 • d) rozvoj cestovního ruchu jako faktoru místního rozvoje;

 • e) pátrání po stopách historie regionu s cílem vzbuzovat zájem široké veřejnosti o bohatou minulost a tradice krušnohorského regionu;

 • f) podpora volnočasových aktivit v oblasti kultury, sportu a turistiky se zvláštním zřetelem na mládež a seniory;

 • g) spolupráce s obcemi, organizacemi i jednotlivci na české i německé straně Krušných hor včetně podpory regionálních výrobků;

 • h) šíření dobrého jména a propagace měst a obcí v Krušnohoří.

Valná hromada

Českojiřetínský spolek má 22 řádných členů.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji členové s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním. Valnou hromadu svolává jednou za rok rada sdružení.

Členem sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a cíli sdružení a chce se podílet na jeho činnosti nebo jeho pomoc potřebuje. Každý člen může svobodně ze sdružení vystoupit. Členem se může stát pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci Český Jiřetín nebo osoba se vztahem k obci.

Rada

 • Složení rady:

 • Petr Fišer

 • - předseda (mandát od 9.6.2011, potvrzen 27.11.2013)

 • Vlasta Pourová

 • - místopředsedkyně (mandát od 13. 10. 2012, potvrzen 27. 11. 2013)

 • Dagmar Junová

 • - členka Rady Sdružení (mandát od 27.11.2013, dříve předsedkyně kontrolního výboru s mandátem od 09.06.2011)

 • Zrušené:

 • František Lipár

 • - mandát od 9.6.2011, zanikl 24.11.2013

 

Rada je statutárním orgánem sdružení. Ze všech svých rozhodnutí je rada odpovědná valné hromadě.

Radu sdružení tvoří tři členové sdružení s hlasem rozhodujícím. Rada ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a sekretáře sdružení. Členové rady sdružení jsou oprávněni jednat jménem sdružení ve všech věcech samostatně, s výjimkou podpisového práva k disponování s prostředky na účtu sdružení u bankovního ústavu, kde je potřeba podpisu alespoň dvou členů rady.

Rada má zejména tyto funkce:

 • plní rámcový plán činnosti schválený valnou hromadou

 • předkládá valné hromadě zprávy o činnosti sdružení a jeho hospodaření

 • samostatně rozhoduje o činnosti sdružení ve všech záležitostech, které nejsou přímo vyhrazeny valné hromadě

 • řeší otázky týkající se vztahu sdružení k organizacím podobného zaměření a je oprávněna uzavírat dohody o vzájemné spolupráci

 • schvaluje přijetí nových členů

 • rozhoduje o vyloučení člena

 • schvaluje organizační řád a organizační strukturu sdružení

 • zřizuje odborné komise a jmenuje jejich vedoucí

Kontrolní komise

 • Složení kontrolní komise:

 • Pavel Michalko

 • - mandát od 9.6.2011, potvrzen 27.11.2013

 • Petr Cafourek

 • - mandát od 27.11.2013

 • Miroslav Mertl

 • - mandát od 27.11.2013

 • Zrušené:

 • Dagmar Junová

 • - mandát od 9.6.2011, zvolena do rady Sdružení 27.11.2013

 • Veronika Lipárová

 • - mandát od 9.6.2011, zanikl 27.11.2013

 

Kontrolní komise má zejména tyto funkce:

 • kontroluje hospodaření s majetkem sdružení, dodržování schváleného rozpočtu, správnost prováděných finančních operací, dodržování usnesení valné hromady a stanov sdružení

 • upozorňuje radu sdružení na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na opatření k jejich nápravě

 • vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané valné hromadě

Členové kontrolní komise vykonávají činnost nezávisle na radě, za svou činnost odpovídají valné hromadě.

Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v radě sdružení.

 

Výroční zpráva

Spolek - Výroční zpráva 2012 - grafikaČeský Jiřetín 2012 (zpráva o činnosti za období 2011/2012)

ISBN: 978-80-260-2725-6

zde ke stažení (7,9 MB)

 

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem