• Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 7
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 1
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 2
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 3
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 4
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 5
 • Český Jiřetín - Georgendorf - Slider - foto 6

Český Jiřetín - Georgendorf - Flájský plavební kanál - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská dráha - 130 let - přechod na stránku

Český Jiřetín - Georgendorf - Domovský historický spolek - přechod na stránku

Plánované akce

 

Z důvodu dlouhodobé neúdržby na trati je moldavská dráha v horském úseku od 14. 3. 2017 až do odvolání mimo provoz.

Půlroční turné filmu o moldavské dráze se blíží ke konci – promítání pro veřejnost proběhne ještě v květnu v Mostě a Bílině.

Most (Kino Kosmos) 3. května od 17:30 hod..
Bílina (Digitální kino) 10. května 2017 od 18.30 hod. a 14. května 2017 od 15.00 hod.

Sledujte náš web a staňte se fanoušky naší facebookové stránky "Moldavská horská dráha - 140 let" a "Krušnohorské noviny - Erzgebirgs-Zeitung".

 

Krušnohorské noviny

 

Český Jiřetín - Georgendorf - Krušnohorské noviny - grafika

Další číslo Krušnohorských novin vyšlo v červenci 2016.

Webové stránky projektu:
www.krusnohorske-noviny.cz

 

Spolek

Spolek - děti - grafika

 

Kdo jsme

Českojiřetínský spolek - Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín je otevřené, dobrovolné a nepolitické společenství občanů, kterým není lhostejný život v obci Český Jiřetín, jsou si vědomi potřeb obce a jejích obyvatel a jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost obce, zejména přispívat svým občanským postojem, prací a znalostmi k rozvoji obce.

Působnost sdružení a těžiště jeho aktivit je na území česko-saského příhraničí, zejména pak v obci Český Jiřetín a na historickém území obce Fláje.

O co usilujeme

Posláním sdružení je podpora iniciativy občanů ve prospěch obce Český Jiřetín a pěstování dobrých sousedských vztahů v příhraničí.

V rámci svého poslání prosazuje sdružení následující cíle:

 • angažovanost občanů v komunální sféře v zájmu zajištění řádného hospodaření obce a řádného fungování obecní samosprávy

 • všeobecný rozvoj obce jako místa pro trvalé bydlení a rekreaci

 • rozvoj cestovního ruchu jako faktoru místního rozvoje při plném respektování přírodních krás Krušnohoří

 • zdravé prostředí k životu

 • všeobecná bezpečnost v obci

 • péče o kulturní památky v obci

 • podpora volnočasových aktivit mládeže, kultury a sportu

 • přeshraniční spolupráce s obcemi a organizacemi na obou stranách státní hranice

 • šíření dobrého jména obce Český Jiřetín

Valná hromada

Českojiřetínský spolek má 22 řádných členů.

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří ji členové s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním. Valnou hromadu svolává jednou za rok rada sdružení.

Členem sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a cíli sdružení a chce se podílet na jeho činnosti nebo jeho pomoc potřebuje. Každý člen může svobodně ze sdružení vystoupit. Členem se může stát pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci Český Jiřetín nebo osoba se vztahem k obci.

Rada

 • Složení rady:

 • Petr Fišer

 • - předseda (mandát od 9.6.2011, potvrzen 27.11.2013)

 • Vlasta Pourová

 • - místopředsedkyně (mandát od 13. 10. 2012, potvrzen 27. 11. 2013)

 • Dagmar Junová

 • - členka Rady Sdružení (mandát od 27.11.2013, dříve předsedkyně kontrolního výboru s mandátem od 09.06.2011)

 • Zrušené:

 • František Lipár

 • - mandát od 9.6.2011, zanikl 24.11.2013

 

Rada je statutárním orgánem sdružení. Ze všech svých rozhodnutí je rada odpovědná valné hromadě.

Radu sdružení tvoří tři členové sdružení s hlasem rozhodujícím. Rada ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a sekretáře sdružení. Členové rady sdružení jsou oprávněni jednat jménem sdružení ve všech věcech samostatně, s výjimkou podpisového práva k disponování s prostředky na účtu sdružení u bankovního ústavu, kde je potřeba podpisu alespoň dvou členů rady.

Rada má zejména tyto funkce:

 • plní rámcový plán činnosti schválený valnou hromadou

 • předkládá valné hromadě zprávy o činnosti sdružení a jeho hospodaření

 • samostatně rozhoduje o činnosti sdružení ve všech záležitostech, které nejsou přímo vyhrazeny valné hromadě

 • řeší otázky týkající se vztahu sdružení k organizacím podobného zaměření a je oprávněna uzavírat dohody o vzájemné spolupráci

 • schvaluje přijetí nových členů

 • rozhoduje o vyloučení člena

 • schvaluje organizační řád a organizační strukturu sdružení

 • zřizuje odborné komise a jmenuje jejich vedoucí

Kontrolní komise

 • Složení kontrolní komise:

 • Pavel Michalko

 • - mandát od 9.6.2011, potvrzen 27.11.2013

 • Petr Cafourek

 • - mandát od 27.11.2013

 • Miroslav Mertl

 • - mandát od 27.11.2013

 • Zrušené:

 • Dagmar Junová

 • - mandát od 9.6.2011, zvolena do rady Sdružení 27.11.2013

 • Veronika Lipárová

 • - mandát od 9.6.2011, zanikl 27.11.2013

 

Kontrolní komise má zejména tyto funkce:

 • kontroluje hospodaření s majetkem sdružení, dodržování schváleného rozpočtu, správnost prováděných finančních operací, dodržování usnesení valné hromady a stanov sdružení

 • upozorňuje radu sdružení na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na opatření k jejich nápravě

 • vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané valné hromadě

Členové kontrolní komise vykonávají činnost nezávisle na radě, za svou činnost odpovídají valné hromadě.

Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v radě sdružení.

 

Výroční zpráva

Spolek - Výroční zpráva 2012 - grafikaČeský Jiřetín 2012 (zpráva o činnosti za období 2011/2012)

ISBN: 978-80-260-2725-6

zde ke stažení (7,9 MB)

 

Aktuálně

24.1.2017 11:49

Zimní výlet 2017

Moldavská horská dráha - Podzimní jízda historickými motoráky 2016

24.4.2016 22:30

Expedice 30.04.2016

Český Jiřetín - Georgendorf - Moldavská horská dráha - První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou)

První expedice po trase lanovky Fláje – Moldava (vytýčení nové turistické trasy mezi moldavským nádražím a flájskou přehradou).

30.1.2016 20:08

OZNÁMENÍ O ZÁPISU ZMĚNY NÁZVU SPOLKU

Dne 28. 1. 2016 byl ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (v oddílu L, vložce číslo 7718) zapsán nový název spolku, daný stanovami ČJS platnými od 1. 1. 2016. Původní název spolku: "Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín"; v německé verzi: "Georgendorfer Verein – Verein zur Förderung der Gemeinde Český Jiřetín (Georgendorf)" se mění na: "Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří"; v německé verzi na: "Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion". Upuštění od původního přídomku „Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín” je dáno skutečností, že členská základna Českojiřetínského spolku a jeho aktivity výrazně překročily původní územní působnost vymezenou obcí Český Jiřetín a bývalou obcí Fláje. IČO spolku (22885536) a sídlo zůstávají beze změny. Českojiřetínský polek dále oznamuje otevření pracoviště na adrese "Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov | e-mail: litvinov@krusnohori.cz".

Český jiřetín - Georgendorf - Facebook - přechod na stránku

Český jiřetín - Georgendorf - Novinky - přechod na stránku s RSS kanálem novinek Český jiřetín - Georgendorf - Kontakty - přechod na stránku s kontaktním formulářem